กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ประเทศไทย)

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (อังกฤษ: Thailand National Youth Games)

เป็นมหกรรมกีฬาเยาวชน และยุวชน ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา จัดระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 มีการกำหนดอายุผู้เข้าแข่งขันให้มีอายุระหว่าง 14-18 ปี การแข่งขันจะมีขึ้นทุกปีซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของกีฬาแห่งชาติในปัจจุบัน

ในประวัติศาสตร์ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว 30 จังหวัด โดยมี 77 จังหวัดเข้าร่วม โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด คือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จัดขึ้นที่จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 16 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งต่อไป คือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จัดขึ้นที่จังหวัดน่าน

ประวัติ

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนให้เจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ

รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งจะเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีความเพียบพร้อมทุกด้าน

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในเรื่องนี้อย่างแน่ชัด คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2527 เห็นชอบและอนุมัติให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติให้ขยายไปทั่วประเทศ และเน้นถึงสุขภาพพลานามัย ปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย และที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นแผนรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทำให้เกิดนักกีฬาทีมชาติต่อไป

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.ท.) ในขณะนั้น หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ปัจจุบันได้นำนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวไปสู่การดำเนินงาน

จึงได้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นครั้งแรก ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2528 และได้จัดการแข่งขันติดต่อเรื่อยมาตามจังหวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปีอื่นๆ

จาก..รายงานการประชุม  คณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอ และ ภาคเอกชน ประจำเดือนมีนาคม 2560 (ครั้งที่ 3/2560) วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

กีฬาเยาวชน 35

ทั้งนี้…จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เสนอ อาสาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งต่อไป ต่อจากจังหวัดน่าน โดยจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพในปี 2561 และถ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป อาจจะจัดขึ้นในปี 2562

ซึ่งก่อนหน้านี้ จังหวัดบุรีรัมย์เคยได้รับหน้าเป็นภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 คัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ระดับภาค) เมื่อปี 2557 ต้องรอดูกันต่อไปว่า บุรีรัมย์ ได้รับโอกาสนั้นหรือไม่ ซึ่งเป็นงานกีฬาระดับชาติครั้งแรก โปรดติดตาม

 

ที่มาข้อมูล…กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ประเทศไทย)