ประวัติโรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2494 จำนวนเงิน  600,000 บาท เป็นเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง โดยเริ่มเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2496 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540

เมื่อสิ้นสุดปีงบประ มาณ 2543 ได้ปรับขยายบริการจาก 522 เตียง เป็น 590 เตียง ในปัจจุบัน มีอัตรากำลังรวม ทั้งสิ้น 1,226 คน เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ 621 คน

ลูกจ้างประจำ 207 คน ลูกจ้างชั่วคราว 398 คน

387740-01

โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีนายแพทย์ผู้อำนวยการตั้งแต่คนแรกถึงปัจจุบัน จำนวน 13 คน
มีรายนามดังนี้

1. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์ พ.ศ. 2496 – 2497

2. นายแพทย์นิรันด์ ประภาสวัสดิ์ พ.ศ. 2498 – 2499

3. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2499 – 2502

4. นายแพทย์ประทีป หุตางกูร (รักษาการแทน) พ.ศ. 2502 – 2505

5. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2506 – 2513

6. นายแพทย์อาลัย นากะพันธ์ พ.ศ. 2513 – 2537

7. นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ พ.ศ. 2537 – 2538

8. นายแพทย์ปราโมทย์ สุจินพรัหม พ.ศ. 2538 – 2544

9. นายแพทย์เฉลิมชัย เหล่าพูลสุข พ.ศ. 2544 – 2545

10. นายแพทย์อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ พ.ศ. 2545 – 2548

11. นายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล พ.ศ. 2548 – 2550

12. นายแพทย์พิเชฐ อังศุวัชรากร พ.ศ. 2550 – 2552

13. นายแพทย์ชลิต ทองประยูร พ.ศ. 2552 – 2556

14. นายแพทย์จรัญ ทองทับ  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

          เป็นโรงพยาบาลชั้นเลิศ  ด้านบริการตติยภูมิภูมิทัศน์สวยงาม  การจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ที่มาข้อมูล : เว็ปไซต์โรงพยาบาลบุรีรัมย์

เป็นที่น่ายินดีสำหรับการพัฒนาด้านการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขนาด 9 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร

วันนี้เรานำภาพตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน มีความคืบหน้าไปมากใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะได้เปิดให้บริการพี่น้องชาวบุรีรัมย์ เร็วๆนี้อย่างแน่นอน ซึ่งโครงการดังกล่าว เริ่มสัญญา 15 สิงหาคม 2557 และสิ้นสุดสัญญา 8 สิงหาคม 2560 ก่อสร้างโดยงบประมาณแผ่นดินปี 2557 มูลค่างานหลายร้อยล้านบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ข่าวสารจากเพจประชาชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคคลากรผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า

การดำเนินการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจและมะเร็ง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

เครดิตภาพ//ขอบคุณข้อมูล…ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์