วันนี้ (18 พ.ค. 60) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสามารถ ปาทา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางไปลงนาม

ทำพิธีโอนมอบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ประกอบด้วย ถนน ท่อระบายน้ำ ระบบแสงสว่าง สวนหย่อม ลานกีฬา สวนสาธารณะ ให้กับเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมี นายศิริศักดิ์ รัตนเมธาโกศล นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่) เพส 1 ร่วมรับมอบเพื่อดูแล ควบคุม ใช้ประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่) เพส 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ การเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามนโยบายของรัฐบาล

พร้อมทั้งจัดสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 231 หน่วย และได้ทำการส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 รวมระยะเวลา 7 ปี

ซึ่งการเคหะแห่งชาติต้องมอบโอนภารกิจบริการสาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการเมือง สามารถจัดหาและแก้ไขปัญหาที่อยู่ประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ในการสนับสนุนพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่) ด้วยดีเสมอมา

นายสามารถ ปาทา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การถ่ายโอนอำนาจในการดูแลรักษาให้กับหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพื่อให้มีความสะดวกคล่องตัวในการบริหารจัดการ

แต่แท้จริงแล้วทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของประชาชนที่ใช้ร่วมกัน ช่วยกันดูแลรักษา เป็นเจ้าของร่วมกันอยู่แล้ว หน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงผู้ที่ช่วยรักษาให้ประชาชนได้ใช้อย่างยาวนานที่สุด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์