BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ลำดับที่ 1 และลำดับอื่นๆทุกท่านที่ได้เรียกเข้าบรรจุ ในปีนี้ด้วยนะครับ

logo-edu

…หนึ่งในความภาคภูมิใจ… ที่จุดประกายความหวัง เติมพลังความสำเร็จให้แก่น้องๆนักศึกษาครู…

#…ผลิตครูดี มีความรู้
เป็นผู้นำเทคนิควิธี
มีศรัทธาในวิชาชีพครู…# ครุศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์

18519224_1572465026121638_1382153509_o

 ประวัติความเป็นมา

      คณะครุศาสตร์ เดิมเรียกว่า หมวดวิชาการศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับวันเปิดทำการสอนของมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยครูบุรีรัมย์) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2515  เป็นต้นมา โดยนักศึกษารุ่นแรกเป็นนักศึกษาระดับ ป.กศ. (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) จำนวน 1,358  คน แยกเป็น ภาคปกติ  จำนวน  455 คน และภาคนอกเวลาจำนวน  903  คน

ต่อมา หมวดวิชาการศึกษา ได้เปลี่ยนสถานภาพใหม่เป็นคณะวิชาครุศาสตร์   เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 นับเป็นครั้งแรกที่มีการบริหารงาน  โดยแยกเป็นภาควิชาต่างๆ อย่างชัดเจน โดยเปิดสอนในระดับ ป.กศ.ชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) ตั้งแต่ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นมา ซึ่งจัดการเรียนการสอน  เป็นแบบทวิภาค คือ หนึ่งปีการศึกษามีสองภาคเรียน ต่อมาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2521    ได้เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) จำนวน 3 สาขาวิชาเอก คือภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา และพลศึกษา  และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนโครงการอบรมครูและบุคลากรประจำการเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งศูนย์บุรีรัมย์และศูนย์ร้อยเอ็ด

o0z8m9rf2r5KYt4jmBh-o

ปีการศึกษา  2524  ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี เป็นครั้งแรก   โดยมี 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกภาษาไทย  และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นมาแทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู   คณะวิชาครุศาสตร์ จึงต้องเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา   โดยมีการบริหารงานเป็นภาควิชาเหมือนเดิม จนกระทั่งถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 เปลี่ยนการบริหารงานใหม่จากภาควิชา  เป็นโปรแกรมวิชา

ในวันที่ 15 มิ.ย. 2547  ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้น สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  จึงเปลี่ยนชื่อสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และในปีการศึกษา 2547 นี้  คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก จำนวน 7 โปรแกรมวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และศิลปกรรม (นาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ และศิลปศึกษา)

o0z6l130s9zFgTcFNbF-o

ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เพิ่มขึ้นอีก 2 โปรแกรมวิชา  ได้แก่ ดนตรีศึกษา และพลศึกษา และในปีการศึกษา 2549 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพิ่มอีก 1 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ในวันที่ 22 พ.ค. 2549  ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2549  ซึ่งกำหนดให้ คณะครุศาสตร์มีหน่วยงาน ในสังกัด  1 หน่วยงานคือสำนักงานคณบดี  โดยไม่มีภาควิชา และได้เปลี่ยนคำว่าโปรแกรมวิชา เป็นสาขาวิชา  เพื่อความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในปี พ.ศ.2552 คณะครุศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework For Higher Education) (TQF:HEd) มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา ดังนี้

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  สังคมศึกษา  กำหนดเปิดสอนปีการศึกษา 1/2553

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาศิลปศึกษา  กำหนดเปิดสอนปีการศึกษา 1/2553

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  การศึกษาปฐมวัย  เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  กำหนดเปิดสอนปีการศึกษา 1/2554 และสาขาวิชาภาษาไทย  ฟิสิกส์ กำหนดเปิดสอน ปีการศึกษา  1/2555

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พลศึกษา ภาษาอังกฤษ และนาฏศิลป์ กำหนดเปิดสอน ปีการศึกษา 1/2556

ในปี พ.ศ. 2558 คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  จำนวน  3  สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศึกษา  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  และสาขาวิชาสังคมศึกษา  (คุรุสภามาประเมินมาตรฐานการผลิตในวันที่   30  มีนาคม  2559)

ในปี  พ.ศ.  2559  ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  จำนวน  9  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  พลศึกษา  ภาษาไทย  นาฏศิลป์  และฟิสิกส์  (อยู่ระหว่างการประเมินมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา)

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ในหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้

o0z6jx86y8dyvI97XbJ-o

ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  ได้เปิดสอนเพิ่มอีก  1  สาขาวิชา คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ปีการศึกษา 2545  ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   ปีการศึกษา 2546  ได้เปิดสอน  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาษาอังกฤษ)  ปีการศึกษา 2550 ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปีการศึกษา 2555 ได้เปิดสอนหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระยะเริ่มแรก  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2541  ถึง ปีการศึกษา  2556  บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบในการบริหารงานการจัดการศึกษา

ในปีการศึกษา  2557  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปลี่ยนถ่ายการบริหารงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย  มายังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557  ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พัฒนาและนำเสนอหลักสูตร  บริหารงานวิชาการ อนุมัติผลการเรียน ดำเนินการตามมาตรฐานประกันคุณภาพบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  และบัณฑิตวิทยาลัย

ในปี  พ.ศ. 2558  ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนรุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ในปี  พ.ศ.  2559  ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาปรับปรุง  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  พัฒนาหลักสูตรใหม่  ได้แก่  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา  และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  รับนักศึกษารุ่นแรกและจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 15.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงเปิดอาคารสิริวิชญากร ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารสูง 6 ชั้น สำหรับจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคารซึ่งมีความหมายว่า “อาคารซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งผู้รู้   อันเป็นมงคล” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคาร

ที่มาข้อมูล : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์