ประกันสังคม 10 จังหวัดภาคอีสาน จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2560 เผยกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ด้านสุขภาพให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 จำนวน 12 รายการ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ประกันตนมาตรา 40 ให้ได้รับสิทธิ์ ใกล้เคียงผู้ประกันตน มาตรา 39 รวมถึง คืนสิทธิให้กับผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่สิ้นสภาพกว่า 9.6 แสนคน

เมื่อวานนี้ ( 19 พฤษภาคม 2560 ) ที่โรงแรมแคนทารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนางสาวพัชราวรรณ นาควัชระ ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และกล่าวว่า การจัดโครงการฯ

เพื่อให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชนในจังหวัด ได้รับรู้และสร้างความเข้าใจในหน้าที่และหลักเกณฑ์ต่างๆรวมถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับตามกฏหมายประกันสังคมและกฏหมายเงินทดแทน

ตลอดจนส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …

2.ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสบทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. … และ

3. เรื่องกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …

ร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ มีสาระสำคัญเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 40 อาทิ แรงงานไม่มีนายจ้าง พ่อค้า แม่ค้า คนขับแท็กซี่/มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อาชีพอิสระ

ให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ใกล้เคียงผู้ประกันตนตา ม มาตรา 39 อาทิ การเพิ่มเงินทดแทนกรณีเกิดอันตราย/เจ็บป่วย ทำให้ต้องพักรักษาตัว ค่าเดินทางไปพบแพทย์ เป็นต้น สำนักงานประกันสังคมยังได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ( ทางเลือกที่ 3 )

เมื่อการจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท และรัฐบาลสมทบเพิ่มเดือนละ 150 บาท นอกจากจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันกับผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 และ 2 ได้แก่

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย บำเหน็จชราภาพ ยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ในอัตราคนละ 200 บาท ต่อเดือน คราวละ 2 ครั้ง รวมทั้งเงินค่าทำศพ จะเพิ่มเป็น 40,000 บาท ส่วนกรณีบำเหน็จชราภาพ หากส่งเงินครบ 180 วันจะได้รับเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท

กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยาย หัวข้อ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย โดยนายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ประธานคณะกรรมการการแพทย์กองทุนเงินทดแทนและการเสวนาด้านสิทธิประโยชน์การประกันตน สำนักงานประกันสังคม มุ่งมั่นให้ผู้ใช้แรงงานทุกคน มีหลักประกันที่มั่นคงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคม ภายใต้เป้าหมายประกันสังคมถ้วนหน้า ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งดำรงชีวิตไม่เป็นภาระครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมกฤช พวงศรีเคน

ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด