เกษตรอำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และปศุสัตว์จังหวัด รุกถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมสาธิตวิธีลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และกำจัดศัตรูพืชให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ก่อนเริ่มฤดูกาลผลผลิตใหม่ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ตามเป้า

(20 พ.ค.60) เกษตรอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านด่าน และปศุสัตว์จังหวัด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 12 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน

เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอบ้านด่าน ได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และภูมิปัญญาในการทำเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ ก่อนจะเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรได้เรียนรู้การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และรายได้จากการทำการเกษตรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดงานครั้งนี้ยังได้มีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตวิธีขั้นตอน 5 สถานี คือ

สถานีลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ,

สถานีการปรับปรุงบำรุงดิน ,

สถานีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ,

การจัดทำบัญชีครัวเรือน

และการเลี้ยงหมูหลุม

เพื่อให้เกษตรกรที่มาร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตร

ด้านนางไพรวัลย์ ค้าคล่อง เกษตรอำเภอบ้านด่าน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และสาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน การกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดทำบัญชีครัวเรือน

เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการทำการเกษตรก่อนจะถึงฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ที่จะถึงนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มผลผลิตให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ตามนโยบายรัฐบาล

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์​