นางอธิษฐาน พันธุฟัก จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดรูปแบบใบอนุญาตทำงานใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นใบอนุญาตทำงานแบบอิเล็กทรอนิคส์ (E–Work Permit) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล


ซึ่งใบอนุญาตทำงานดังกล่าว เป็นใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบบัตรพลาสติก หรือสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ง่ายต่อการพกพา มีระบบป้องกันในการปลอมแปลง และง่ายในการตรวจสอบ

โดยเจ้าหน้าที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ตรวจสอบจาก QR-Code) ที่ปรากฏบนบัตร ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวได้เป็นอย่างดี


ปัจจุบันกรมการจัดหางาน ออกใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) และแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแบบเดิม


เมื่อมาขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะได้รับใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit รวมถึงแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (บัตรสีชมพู)

ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เมื่อใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุจะออกใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit ให้กับแรงงานที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และมาขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้รูปแบบใบอนุญาตทำงานใหม่ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายจ้าง/ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว

รวมถึงผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน หากข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๕๙ เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๖ ๖ ๖๕๓๘ ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุุรีรัมย์