ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ติดตามผลการดำเนินงานตามการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน ที่ จ.บุรีรัมย์

วันนี้ (23 พ.ค. 60) นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เดินทางไปติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม

โดยพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และหมู่บ้านชุมชนใช้แนวทางธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน เป็นแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและเห็นผลเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

1) เป็นคนดี

2) มีปัญญาดี

3) รายได้สมดุล

4) สุขภาพแข็งแรง

5) สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์

6) สังคมอบอุ่น

7) หลุดพ้นอาชญากรรม

8) การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง และ

9) การสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน

โดยคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานที่เรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้นำแนวทางคุณธรรม 9 ดี ไปปรับใช้ในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างนวัตกรรม และการมีส่วนร่วม จำลองรูปลักษณะการปกครองแบบหมู่บ้านสามารถลดปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ภายในเรือนจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของหมู่บ้าน 9 ดี ที่วัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ ที่ประสบความสำเร็จในด้านหมู่บ้านรักษาศีล 5 ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ และมีการส่งเสริมอาชีพ รักษาภูมิปัญหาท้องถิ่นโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง


ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ ที่นำแนวทางธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในตำบลทำให้ทุกหมู่บ้านสามารถพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังมีกองทุนพึ่งพาตนเองมีเงินรวมกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นสถาบันการเงินของชุมชน เพื่อคนในชุมชนได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์