มณฑลทหารบกที่26 บุรีรัมย์ จัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี สนับสนุนกำลังพลให้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน

มณฑลทหารบกที่26 บุรีรัมย์ จัดทำโครงการทหารพันธุ์ดี สนับสนุนกำลังพลให้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางดำเนินงาน และพร้อมให้ประชาชนที่สนใจเข้าไปศึกษา

มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้มีการจัดทำโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” มณฑลทหารบกที่ 26 โดยใช้พื้นดินว่างเปล่ากว่า 2 ไร่ ให้กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย และทหารกองหนุนที่ใกล้ปลดประจำการ เข้าร่วมโครงการ ผลัดละ 15 นาย ได้เรียนรู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษหมุนเวียน

ประกอบด้วย ถั่วฝักยาว ถั่วพู มะเขือ หน่อไม้ฝรั่ง มะละกอ กระเพรา แมงลัก โหรพา พริก ข่า ตะไคร้ กล้วยน้ำว้าและพืชผักชนิดอื่นๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามช่วงฤดูกาล เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังพลและครอบครัวปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย เหลือส่งขายสร้างรายได้สู่ครัวเรือน เมื่อปลดประจำการไปแล้วสามารถพึ่งตนเองได้โดยดำเนินตามศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตลอดทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริเป็นแบบอย่างแก่กำลังพล เกษตรกร และประชาชนทั่งไปได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้

พล.ตรี เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 เปิดเผยว่า โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” มณฑลทหารบกที่ 26 เป็นการต่อยอดขยายผล หลังจากที่ส่งกำลังพลไปศึกษาและฝึกทักษะที่ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 – 17 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

จากนั้นได้ดำเนินการปลูกพืชผักในพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ 26 โดยใช้เมล็ดพันธุ์ และยึดถือหลักการตามแนวทางของศูนย์ฯ ผลผลิตที่ได้ จะส่งขายให้กับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วยกำลังพล จำหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพล และส่งขายให้กับตลาดในพื้นที่ อ.เมืองบุรีรัมย์ตามยอดที่สั่งในแต่ละวันสามารถสร้างรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 3,000 บาท ต่อเดือน โดยมีการจัดสรรรายได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 เก็บเป็นกองทุนหมุนเวียนในการลงทุนในครั้งต่อไป ส่วนที่ 2 จัดสรรแบ่งปันให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนที่ 3 นำเข้ากองทุนสวัสดิการและกำลังพลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่สำคัญโครงการนี้เป็นการฝึกอาชีพให้ทหารที่ใกล้ปลดประจำการมีอาชีพติดตัวอย่างน้อย พลทหาร 1 คนสามารถขยายผลในหมู่บ้านชุมชนของตนเองอย่างน้อย 10 คน ปลูกพืชผักสวนครัวดำเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทาง มณฑลทหารบก 26 จะเป็นพี่เลี้ยงให้ และในอนาคตเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆ
socialposttemplate

ที่ได้จากโครงการนี้จะถูกแจกจ่ายไปยังสมาชิกตามหมู่บ้าน ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในนามเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และศูนย์เรียนรู้”ทหารพันธุ์ดี” มณฑลทหารบกที่ 26 แห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ทุกคนที่สนใจได้เข้าไปศึกษา เกื้อหนุนและเชื่อมโยงการปลูกพืชช่วงหน้าแล้งแล้งของเกษตรกร พื้นที่ปลูกทำนา การใช้พื้นที่เพาะปลูกและน้ำให้น้อยที่สุด เพื่อให้ผลผลิตที่ได้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 10.40 น. จะเสด็จทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ที่แปลงเกษตรผักปลอดภัย มณฑลทหารบกที่ 26 พระราชทานพันธุ์ผัก พระราชทานพันธุ์ไก่กระดูกดำ และไก่พื้นเมืองพระราชทาน ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาพระราชทาน จำนวน 90,000 ตัวด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์