ก.ดีอี ทำโครงการคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” ออกให้ความรู้ประชาชนพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัด เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำโครงการคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” ออกให้ความรู้ประชาชนพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัด เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ

นางวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมปล่อยขบวนคาราวาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” ไปยังพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัด

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านที่สมบูรณ์ช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดย นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า


ต้องการสร้างความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ตรงกัน ควบคู่กับ ส่งเสริมความรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมกับประชาชนทุกภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่งในอนาคต

จึงทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” ด้วยการจัดขบวนคาราวานไปยังพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัดทั่วประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการเดินทางมาร่วมงานของประชาชนในแต่ละภูมิภาค จังหวัดละ 2 วัน คือ

นครปฐม

กาญจนบุรี

ลพบุรี

นครศรีธรรมราช

ตรัง

สงขลา

บุรีรัมย์

มหาสารคาม

อุบลราชธานี

พิษณุโลก

ลำปาง

และเชียงราย

ซึ่งได้จัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV เพื่อสร้างความน่าสนใจ รวมทั้ง การจัดสัมมนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์ หรือ e-Commerce ให้ความรู้กับประชาชนให้รู้เท่าทันกับโลกปัจจุบัน ให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และประสบการณ์การขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวย้ำว่า โครงการนี้ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่สังคมดิจิทัลที่สมบูรณ์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้ไทยสามารถก้าวข้ามขีดความสามารถทางรายได้จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง จากการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ปิยะนุช สุขสีแก้ว /สวท. ปิยะนุช สุขสีแก้ว /สวท.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย