BURIRAM WORLD สกู๊ป : มนต์เสน่ห์แห่งนครชัยบุรินทร์ ตอนที่ 0 [Thai-Eng Sub]


บทความจากหนังสือ มนต์เสน่ห์แห่งนครชัยบุรินทร์ ลมหายใจแห่งเจนละ

ชื่อว่า….หลายคนรู้จัก “นครชัยบุรินทร์” มาแล้ว แต่ก็มีหลายคนที่ยังไม่รู้จักเลยว่า “นครชัยบุรินทร์” คืออะไร? หนังสือเล่มนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญของ “นครชัยบุรินทร์” ในรูปแบบคู่มือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม แหล่งโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มนครชัยบุรินทร์

ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 4 จังหวัดอีสานตอนล่างคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถูกถ่ายทอดกันมา ส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม และที่สำคัญที่สุดคือให้ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวิถีชีวิตที่มีคุณค่าให้อยู่สืบไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

Most people might have heard about “Nakhonchaiburin” though somepeople might have no idea about it, therefore this book would describethe important story of “Nakhonchaiburin” in the form of sustainability touristguide covering history, civilization, archaeological site, beautiful sightseeing,conservative tourist attraction, and the tradition and culture of allNakhonchaiburin.

This project is collaboration between four provinces insouthern part of the Northeast Area, namely Nakhonratchasima,Chaiyaphum, Buriram, and Surin.

The objective is to promote the strength offolk wisdom which has been transmitted from generation to generations, aswell as to develop the standard of living for villagers in terms of economy andsociety.

The most important is to encourage villagers to realize the importanceof what they have, such as their way

มนต์เสน่ห์แห่งนครชัยบุรินทร์

หากใครได้สัมผัสจะต้องหลงรักดินแดนอารยธรรมที่มีแต่ครั้งกาลก่อน เชื่อมโยงเรื่องราวอันน่าค้นหาให้ติดกับความขลังของอาณาจักรเจนละสู่การกำเนิดอารยธรรมขอมที่มีอิทธิพลต่อวิถีของคนในลุ่มน้ำมูลเส้นทางของคนในยุคก่อนเก่า ที่ใช้เป็นแหล่งทำมาหากินตั้งรกราก ให้ก่อเกิดบรรพบุรุษหลากหลายเผ่าพันธุ์ และประเพณีที่สืบทอดกันมาให้ลูกหลานได้สานต่อ

เป็นการบอกเล่าเรื่องราวอันรุ่งเรืองในสมัยที่เทคโนโลยียังไม่ก่อเกิด ภูมิปัญญาอันน่าทึ่งที่ยังคงมีให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นความมหัศจรรย์แห่งเส้นสายลายทอของผ้าไหมพื้นบ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน หัตถกรรมพื้นถิ่นที่ต้องใช้ดินในลุ่มน้ำมูล

จึงจะได้เอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครย้อนอดีตความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอม ผ่านสถาปัตยกรรมอันรุ่งเรืองของปราสาทพิมาย ปราสาทเขาพนมรุ้ง กลุ่มปราสาทตาเมือน สัมผัสมรดกทางธรรมชาติอันงดงามและอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม วนอุทยานป่าดงใหญ่ ที่กลายเป็นสิ่งเลอค่า นำมาซึ่งชื่อเสียงอันโด่งดังไปทั่วโลก

The charm of NakhonchaiburinOnce have touched, you will definitelyfall in love with the land of civilizationfrom the past and connect themysterious story of the Chenla Kingdomto the creation of Khmer civilizationwhich later influences the way of lifeof the Mul River residences.

The pathof ancient settlement generates thevarious races of ancestors and cultures.Even the story telling of prosperity inpre-modernized age, the spectacularwisdom still exists.

No matter if it is agolden stripe local silk, Dan Kweanpottery, local handicrafts which haveto be made from Mul River soil tocreate a unique characteristic.

Travelback to the time to see the greatKhmer civilization through the PhimaiSanctuary architecture, PhanomrungSanctuary, Ta Muean Sanctuary. Touchthe beautiful and rich nature ofKhao Yai National Park, Pa Hin NgamNational Park, Pa Dong Yai NationalPark, as they brought in popularityfrom around the world.

มนต์เสน่ห์แห่งนครชัยบุรินทร์ นอกจากจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอีสานใต้แล้ว ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งที่น่าสนใจอีกมากมาย ปราสาทขอมที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่น ปราสาทพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง กลุ่มปราสาทตาเมือนเป็นต้น

นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตนแหล่งดูนกห้วยจระเข้มาก ฯลฯ คอยต้อนรับให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของผืนแผ่นดินอีสานตอนล่าง อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวด้านภูมิปัญญา ขนบ-ธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงสืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่น เช่น การทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง การทอผ้าไหมที่บ้านเขว้า การทำผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์ และอำเภอพุทไธสง การทำเครื่องปั้นดินเผาดินด่านเกวียน หรือชมงานประเพณีต่างๆ การชมงานบวงสรวงคุณหญิงโม (งานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี) งานช้างสุรินทร์งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และประเพณีแห่นาคโหด

ซึ่งแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัด ภายใต้กรอบวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันจากการเดินทาง… สู่เรื่องราวที่ถ่ายทอด มิใช่สิ้นสุดเพียงแค่ตัวอักษรเราเชื่อว่า นับจากนี้ “นครชัยบุรินทร์” จะกลายเป็นคุณค่าที่น่าค้นหา และส่งเสริมให้ผู้คนหลั่งไหลสู่ดินแดนที่มีมนต์เสน่ห์แห่งนี้ อันจะทำให้กลุ่มนครชัยบุรินทร์เป็นที่รู้จักมากขึ้นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือการท่องเที่ยว “มนต์เสน่ห์แห่งนครชัยบุรินทร์” ขึ้นเพื่อเบิกทางให้นักท่อง-เที่ยวรู้จักและเข้าใจความหมายของนครชัยบุรินทร์เพิ่มขึ้น แล้วนำไปสู่การท่องเที่ยวด้วยตัวเองต่อไป

The charm of Nakhonchaiburin is not only a cultural heritage of the provinces insouthern part of the Northeast Area but it also becomes important tourist attractions,including the great Khmer Sanctuary such as Phimai Sanctuary, Phanomrung Sanctuary, TaMuean Sanctuary etc.

In addition, there are many natural attractions, including Khao YaiNational Park, Tat Ton National Park, Huay Jorakay Mak bird viewing spot etc. are waitingfor visitors to visit and touch the nature rich of southern part of the Northeast Area as wellas its folk wisdoms and tradition and culture inherited from old generations to the nextgenerations.

For example, Ban Tasawang silk weaving, Ban Kwao silk weaving, silk making atNa Pho District and Phutthaisong District, Dan Kwean pottery or watching various festivals,Thao Suranaree sacrificial ceremony (to celebrate for the victory of Thao Suranaree), SurinElephant Round-Up, Hiking Phanomrung Mountain Festival and Brutal Naga procession(Haenakhod).

Each place has its own identity under the culture inherited from the pastuntil present.From the traveling to the story telling, it has never been concluded by words, butwe believe that Nakhonchaiburin will be the experience that worth discovery and indulgepeople to this charming land and make “Nakhonchaiburin” to be known widely.

Thegroup of province in the lower Northeast 1 (Nakhonchaiburin) consisting ofNakhonratchasima, Chaiyaphum, Buriram, and Surin has created the tourism guide “TheCharm of Nakhonchaiburin” to promote the cities to be known and understood bytourists and subsequently they can travel by their own.

To be continued…

โปรติดตามตอนต่อไป… ตอนที่ 1 เมืองหญิงแกร่ง!!! มนต์เสน่ห์แห่งนครชัยบุรินทร์ ตอนที่ 1 : “นคร” จาก นครราชสีมา

ขอบคุณบทความจากหนังสือ มนต์เสน่ห์แห่งนครชัยบุรินทร์ ลมหายใจแห่งเจนละ