กศน.บุรีรัมย์ ร่วมกับ กอ.รมน.จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 400 คน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ในนามกลุ่มปราสาทหิน

โดยได้รับความร่วมมือจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งดำเนินงานเพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้แก่ผู้เรียนและประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก

กิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ กอ.รมน. ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านเทิดทูนสถาบัน อีกทั้งยังเชื่องโยงกับศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเป็นพลเมือง หน้าที่พลเมือง ที่เน้นความรับผิดชอบ เน้นความรู้รักสามัคคี รู้ความเป็นมาเป็นไป รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่จะช่วยสร้างความรักชาติ ศาสนา และบูรพมหากษัตริย์ ที่ได้สละเลือดเนื้อเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราได้อยู่มาจนทุกวันนี้


จึงขอให้ทุกคนช่วยกันขยายผลโครงการ เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกต้องไปสู่เด็กและเยาวชนต่อไป


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์