นครชัยบุรินทร์

เชื่อว่า….หลายคนรู้จัก “นครชัยบุรินทร์” มาแล้ว แต่ก็มีหลายคนที่ยังไม่รู้จักเลยว่า “นครชัยบุรินทร์” คืออะไร?

นครชัยบุรินทร์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 4 จังหวัดอีสานตอนล่างคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถูกถ่ายทอดกันมา

ส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม และที่สำคัญที่สุดคือให้ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวิถีชีวิตที่มีคุณค่าให้อยู่สืบไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2560 ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมจำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 6,903,620,700 บาท

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ…. ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ ตามคำขอโครงการของส่วนราชการและ กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

socialposttemplate

โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ. … และลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายในวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

โดยในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับความเห็นชอบโครงการของส่วนราชการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 รวม 5 โครงการ งบประมาณ 4,472,811,300 บาท(งบประมาณที่จัดสรรไปยังหน่วยงานตรง (Function) จำนวน 556,343,500 บาท และงบประมาณที่จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 3,916,467,800 บาท)

นครชัยบุรินทร์

ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวม 4 โครงการ งบประมาณ 909,679,200 บาท (งบประมาณที่จัดสรรไปยังหน่วยงานตรง (Function) จำนวน 190,500,000 บาท และงบประมาณที่จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 719,179,200 บาท) ประกอบด้วย

(1)โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

1.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำและกระจายน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐและเกษตรอื่นๆ งบประมาณ 469,456,500 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวรจร งบประมาณ 22,480,300 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)2.1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 99,926,500 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

(3)  โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน งบประมาณ 6,315,900 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศ พัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ งบประมาณ 165,500,000 บาท (จัดสรรผ่าน Function)

4.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) และสร้างแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณ 25,000,000 บาท (จัดสรรผ่าน Function)

4.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ติดตั้งกล้อง CCTV) งบประมาณ 15,000,000 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

4.4 กิจกรรมก่อสร้างขยายช่องจราจร จาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนสตึก – หัวถนน จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 70,000,000 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

4.5 กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข 3308 (ถนนสุริยะวิถี) อำเภอละหานทราย งบประมาณ 30,000,000 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

4.6 กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ งบประมาณ 6,000,000 บาท (จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัด)

ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงบประมาณ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ที่มาข้อมูล : สำนักงบประมาณ