สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รายงาน (09 มิ.ย.60) นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน หมอดินอาสา และประชาชนชาวอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

ที่บริเวณโครงการขุดลอกหนองโกรกซับเสม็ด หมู่ที่ 9 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสระน้ำที่มีการขุดลอกใหม่ เพื่อป้องกันการพังทลายชะล้างหน้าดิน และรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนร่วมกันใช้หญ้าแฝกในการอนุรักดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มประสิทธิภาพในการดักตะกอน เพิ่มความชุ่มชื้นรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพ

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กล่าวว่า หญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ที่สามารถดึงน้ำสร้างดิน มีลักษณะพิเศษตรงที่รากมีความยาวหยั่งลึกแผ่กระจายเป็นตาข่ายในดิน เสมือนกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

ทรงให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ พระองค์ทรงตระหนักดีว่าการพังทลายของดินเนื่องจากน้ำไหลบ่าตามผิวดินเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของของดินในอัตราสูง ที่มีผลกระทบต่อผลผลิต เกษตรของเกษตรกรกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงาน

กับส่วนราชการต่างๆ ทำการศึกษา ทดลอง วิจัยและดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ปัจจุบันมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและปรากฏผลสำเร็จอย่างชัดเจน สามารถลดการชะล้างพังทลายของดิน แก้ไขปรับปรุงและฟื้นพูดินที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ กลับไปใช้ประโยชน์ได้

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์