สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสอบวาตภัยในจังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (13 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยใน

อำเภอนางรอง 100 ครอบครัว

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 165 ครอบครัว

อำเภอประโคนชัย 95 ครอบครัว

อำเภอละหานทราย 272 ครอบครัว

อำเภอหนองหงส์ 20 ครอบครัว

อำเภอปะคำ 10 ครอบครัว

รวมจำนวน 662 ครอบครัว

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต้อนรับ ยังความปลาบปลื้มใจ ปิติยินดีเป็นล้นพ้น เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในการดำรงชีวิต และต่อสู้ฟันผ่าอุปสรรคต่อไป

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ทั้งวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์ที่รักษา สืบสานพระราชปณิธานในการบรรเทาความเดือดร้อนและคล้ายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์วาตภัยหรือพายุฤดูร้อน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ.2560 มีความรุนแรง และส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างกว่าทุกปีที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบวาตภัยรวมทั้งสิ้น 19 อำเภอ 73 ตำบล 266 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

เมืองบุรีรัมย์

ละหานทราย

โนนดินแดง

ห้วยราช

บ้านด่าน

ประโคนชัย

ปะคำ

นางรอง

เฉลิมพระเกียรติ

คูเมือง

ลำปลายมาศ

พุทไธสง

สตึก

นาโพธิ์

บ้านใหม่ไชยพจน์

แคนดง

โนนสุวรรณ

และอำเภอหนองหงส์

ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,439 ครัวเรือน บ้านเรือน ทรัพย์สิน

ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ในห้วงที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ ได้นำสิ่งของและถุงยังชีพไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากยังไม่เพียงพอทั่วถึง ทำให้มีราษฎรที่ประสบวาตภัยอีกเป็นจำนวนมากร้องขอให้มีการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์