จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ก้าวสู่บุรีรัมย์ 4.0

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2560 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ

สำหรับการอบรม ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่บุรีรัมย์ 4.0 ประเทศไทย 4.0 และ Govermment 4.0” จาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การบรรยาย “ความรู้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารภาครัฐ” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งมีการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์