สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานเดิมที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มาปฏิบัติงานในสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานเดิมที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มาปฏิบัติงานในสำนักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีประกาศจัดตั้งหน่วยงานในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้นใหม่ในหลายจังหวัด และจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้ง “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์”

 

 

ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โซนหน้าของศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแล้ว

 

โดยได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานเดิมที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มาปฏิบัติงานในสำนักงานแห่งใหม่นี้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ควบคุมคนต่างชาติทุกรายที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกกฎหมาย