ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดตัวสินเชื่อ Transformation Loan กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ เติมเต็มเงินทุนติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย ที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(21 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เปิดตัวสินเชื่อ Transformation Loan กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ เติมเต็มเงินทุนติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย ที่ห้องประชุมโรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเพื่อผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ Thailand 4.0 สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0

ด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ มีต้นทุนการเงินที่ต่ำ มีเงินทุนเพียงพอ สามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเป็นฐานสร้างรายได้ และฐานทางเศรษฐกิจของประเทศมีผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

สำหรับแนวทางการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินกองทุน 20,000 ล้านบาท /

สินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท /

โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินกองทุน 2,000 ล้านบาท

และโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินกองทุน 1,000 ล้านบาท

ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในรูปแบบของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคล ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ หรือขาดเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจใช้บริการเงินกู้กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ และสินเชื่อ SMEs Transformation Loan สามารถติดต่อยื่นคำกู้ และรับคำปรึกษาได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357 และติดตามข่าวสารกิจกรรมของธนาคารผ่านช่องทาง facebook.com/SMEDevelopmentBank

สำหรับรายละเอียดโครงการ สินเชื่อ SMEs Transformation Loan เบื้องต้นมีดังนี้

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยาย ปรับปรุง กิจการ

วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์

– เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ทำให้กิจการมีปัญหาสภาพคล่อง

– เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0

– เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

– SMEs ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจทำให้มีปัญหาด้านสภาพคล่อง

– SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ (New/Start-up) หรือที่มีนวัตกรรม

– SMEs ที่มีศักยภาพหรือมีแนวโน้มเติบโตเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 เช่น SMEs กลุ่มธุรกิจ S-curve และ SMEs ที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น

2. ให้สินเชื่อใหม่ ทั้งลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-Finance) มาจากสถาบันการเงินอื่น

3. วงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ณ วันยื่นขอสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท

คุณสมบัติของผู้กู้

– เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล ที่มีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

– ไม่มีประวัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในช่วง 12 เดือน และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 6 งวด ก่อนวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

– ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร

– ผู้กู้ต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

– ณ วันที่ขอยื่นกู้ต้องไม่เป็น NPL

อัตราดอกเบี้ย

– ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ร้อยละ 3 ต่อปี

– ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี (ตามประกาศของธนาคาร)

หมายเหตุ

1.กรณีผิดนัดชำระหนี้ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามวิธีปฏิบัติของ ธพว.

2.กรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR/DR) ให้คิดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า MLR ต่อปี

หลักประกัน

1. กรณีลูกค้าใหม่

– วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท บสย. ค้ำประกัน และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

– วงเงินส่วนเกินกว่า 5 ล้านบาท หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

2. กรณีลูกค้าเดิม

– ลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้เงินต้นปกติน้อยกว่า 6 งวดก่อนวันยื่นขอกู้ ทั้งนี้รวมหลักประกันเดิมของ ธพว.ที่มี บสย.ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

– ลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้เงินต้นปกติตั้งแต่ 6 งวด แต่ไม่เกิน 12 งวดก่อนวันยื่นขอกู้ ให้ บสย.ค้ำประกันไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้รวมหลักประกันเดิมของ ธพว.ที่มี บสย.ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 7 ล้านบาท และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

– ลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้เงินต้นปกติมามากกว่า 12 งวดก่อนวันยื่นขอกู้ ให้ บสย.ค้ำประกันไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้รวมหลักประกันเดิมของ ธพว.ที่มี บสย.ค้ำประกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท และ/หรือ หลักประกันตามเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ระยะเวลาโครงการ

– สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หรือ จนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์