กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรอบป่าดงใหญ่ให้มีส่วนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

***เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.60 พันเอกจะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่โรงเรียนบ้านลำนางรอง ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าจำนวน 4 ไร่ บริเวณทางด้านทิศใต้เขาลูกช้างพื้นที่ป่าดงใหญ่ พร้อมกับจัดทำบัญชีคุมต้นไม้ที่ร่วมกันปลูก


เพื่อปลูกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ภาคประชาชนให้เกิดความรัก หวงแหน เข้าใจในการฟื้นฟู ปกป้อง อนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดทั้งให้รู้จักใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีเยาวชนจาก โรงเรียนบ้านลำนางรอง โรงเรียนคลองโป่ง โรงเรียนซับคะนิง และโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ ร่วมโครงการจำนวน 247 คน

****พันเอกจะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะด้านป่าไม้ อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อความมั่นคง

ลำพังเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กี่คนคงไม่เพียงพอที่จะดูแลรักษาพื้นป่าได้ทั้งหมด หรือแก้ไขปัญหา ด้านอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้อย่างแน่นอน การแก้ไขปัญหาดังอย่างยั่งยืน คือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

โดยการบูรณาการ ของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


ซึ่งการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมจะต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดรับ และเป็นไปตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 – 2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์