กรมการพัฒนาชุมชนเลือกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่งเข้าประกวดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” จากสำนักงาน ก.พ.ร.

(21 มิ.ย.60) ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงานก.พ.ร.ได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอขอรับรางวัล

โดยคัดเลือกการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์OTOP ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสมัครเข้าขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ.2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้เป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนในการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมเชื่อมโยงกับการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

ข้าวภูเขาไฟอัญมณีจากลาวา ของกลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย,

ข้าวอินทรีย์วิถีพื้นที่ถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ ของกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ ต.สะแกโพรง อ.เมือง

และเสน่ห์แห่งไหมยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช

ในการนี้นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและนำเสนอการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินฯได้ลงพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช และกลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย เพื่อตรวจประเมินในครั้งนี้อีกด้วย

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชนเน้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักของกรมฯที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการพัฒนากลุ่มนั้นเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่การเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP อย่างต่อเนื่องทุกปี”

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์