โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 มีผลการเรียนดังนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 -31 สิงหาคม 2560 ทางเว็บไซต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมื่อสมัครแล้ว พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร ใบแจ้งการชำระเงิน (ที่ชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว)และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ส่งไปรษณีย์มายัง งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เลขที่ 299 หมู่ที่ 2 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150 หรือส่งดัวยตนเอง ณ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูอมรรัตน์ นิธุรัมย์ โทร.08-9845-9025 หรือ ครูนันทวัน คำสียา โทร.09-1329-7199

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย

กำหนดการรับสมัคร
ม.1 วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2560
ม.4 วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560

เขตพื้นที่บริการ ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียน (ยึดตามที่ตั้งของโรงเรียน)
บุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ชัยภูมิ

การจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร
ส่งมาที่ งานรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ติดต่อสอบถาม
นางนันทวัน คำสียา 091-329-7199
ครูอมรรัตน์ นิธุรัมย์ 089-845-9025

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.