ทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการมีส่วนร่วมให้เจ้าของสุนัขและแมว ตระหนักเฝ้าระวังและมีความรับผิดชอบ เน้นพื้นที่ท่องเที่ยว

วันนี้( 04 ก.ค. 60) เวลา 14.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ร่วมรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies Free Area) ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมรี ที่ทรงห่วงใยและมีพระปณิธานโดยรับสั่งว่าปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาสำคัญของชาติและทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายใน ปี พ.ศ.2562 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ไม่มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

ในส่วนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านได้สร้างความร่วมมือและบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) สร้างเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Buriram’ One Health) คนบุรีรัมย์ปลอดภัย สัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมุ่งเน้นการเผ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ รวมทั้งการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสถานศึกษาให้สะอาด ปลอดภัยเป็นระเบียบ และเร่งรัดดำเนินการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนลดความเสี่ยงจาการสัมผัสสัตว์ที่อาจป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดทั้งมีการสนับสนุนและฉีดวัคซีน คุมกำเนิดให้สุนัขและแมว คลอบคุมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อจังหวัดบุรีรัมย์ก้าวสู่ เมืองแห่งกีฬาและความสุข

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์จะมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และประกาศเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า แต่สถานการณ์ไม่ถึงขั้นรุนแรงสามารถควบคุมได้ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างสำนึกร่วม โดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวต้องมีความรับผิดชอบ รักสัตว์อย่างถูกวิธี ฉีดวัคซีนป้องกัน

ควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในจำนวนที่ดูแลได้ ขณะนี้มีข้อมูลพบว่าการการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาจากสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี 2560 – 2563

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram