บุรีรัมย์  คัดเลือกกิจกรรมดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 วันที่ สอง 

วันนี้(6 ก.ค 60)  นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน  พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็น เป็นสุข”  ระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”   และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานกิจกรรมเด่นๆ และดูพื้นที่จริง ที่ได้นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยวันนี้ ลงพื้นที่เป็นวันที่สอง จุดแรก ที่บ้านดอนขาม ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง มีพื้นนที่อำเภอโซนลำน้ำมูล (อ.แคนดง คูเมือง สตึก) และพระยาเสนาสงคราม (พุทไธสง นาโพธิ์ บ้านใหม่ฯ) ร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมดีเด่น ดังนี้  1.หมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข คือ บ้านดอนขาม  อ.พุทไธสง 2.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ บ้านหนองเรือ ม.8 อ.บ้านใหม่ฯ 3.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น(ชาย) คือ นายยงยุทธ โฮงมาตย์  จากต.บ้านแพ อ.คูเมือง  4.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น(หญิง) คือ นส.นิตยาพร  บุตรศรีเมือง  จากต.ท่าม่วง อ.สตึก 5.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.) ดีเด่น คือ ศอช.ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ส่วนครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง คือ นางสมร ปทุมจัง จากอ.แคนดง ไม่ได้มานำเสนอผลงาน
จุดที่สอง ที่บ้านทุ่งสว่าง ม.7 ต.สูงเนิน อ.กระสัง มีกิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มอำเภอ โซนลูกหลานรัชกาลที่ 1 (เมือง บ้านด่าน) และโซนเกษตรอินทรีย์ (กระสัง ห้วยราช พลับพลาชัย)มีดังนี้  1.หมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข คือ บ้านทุ่งสว่าง อ.กระสัง  2.กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านทุ่งสว่าง อ.กระสัง  3.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น(ชาย) คือ นายราชัน  กันนุลา  จากต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง 4.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น(หญิง) คือ นางอัจฉรา  โกติรัมย์  จากต.สูงเนิน  อ.กระสัง 5.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.) ดีเด่น คือ ศอช.ต.สูงเนิน  อ.กระสัง และ 6.ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง คือ นายโฆสิต  แซ่เจีย จากอ.กระสัง
ทั้งนี้ ทั้ง 2 แห่ง มีนายอำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ท้องถิ่น พร้อมด้วยชาวบ้านให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมเด่น ตามเกณฑ์การประเมิน  ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้รวบรวมผลคะแนนการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นทั้ง 6 ประเภท เป็นตัวแทนจังหวัด เข้ารับรางวัลระดับประเทศต่อไป

ที่มาภาพ//ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

 

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.