ชุมนุมสันติใจอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรถไฟขบวนสันติ(ภาพ)สุข ที่จังหวัดบุรีรัมย์ “อาณาจักรลังกาสุกะ สู่เมืองปราสาทสองยุค” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและเป็นทูตทางวัฒนธรรม ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดใช้แดนภาคใต้

วันนี้(13 ก.ค. 60) เวลา 14.30 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนาอิสลาม ให้การต้อนรับนักศึกษาชุมนุมสันติใจอาสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการรถไฟขบวนสันติสุข ครั้งที่ 7 “อาณาจักรลังกาสุกะ สู่เมืองปราสาทสองยุค” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 26 กรกฎาคม 2560 รวม 16 วัน สิ้นสุดที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีที่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอิสลามรวมจำนวน 80 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ แลกเปลี่ยนประสบการด้านวัฒนธรรม แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และได้ทำหน้าที่ “ทูตทางวัฒนธรรม” เป็นช่องทางในการสื่อสารกับสังคมภายนอกถึงภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดใช้แดนภาคใต้ โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามของประชาชน อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังความเป็นจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อรับใช้สังคมยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และเชิญชวนไปเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 16 วัน ณ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีกิจกรรมที่สำคัญร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใต้ – อีสาน กิจกรรมบอกเล่าถึงเรื่องราวดีๆของชายแดนใต้ กิจกรรมการออกไปเรียนรู้ในชุมชนต่างวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านพหุวัฒนาธรรม และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ภารกิจสำคัญของรัฐบาล และศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มาภาพ//ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram