จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และมูลนิธิแมคแฮปปี้ แฟมิลี่ นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม แก่ประชาชน ในพื้นที่ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” มีประชาชนเดินทางไปขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

วันนี้(20 ก.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์จริยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาไทย / เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ / ผู้บริหารโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี/ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 /มูลนิธิแมค แฮปี้ แฟมิลี่ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลโนนเจริญ และใกล้เคียงให้การต้อนรับ และมีประชาชน ตลอดทั้งเด็ก เยาวชน นักเรียนเดินทางไปขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมประกอบไปด้วยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทย บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนที่ไปใช้บริการส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจาการประกอบอาชีพ เป็นโครงการสานต่อพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงพระราชทานทุนแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิแพทย์ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กิจกรรมโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 8-18 ปี ทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจและมอบแว่นสายตา การแนะนำให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยในชีวิตประจำวัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การให้ความรู้ การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน

นอกจากนั้นแล้วจังหวัดบุรีรัมย์ยังได้จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยการนำบริการของทุกส่วนราชการระดับจังหวัดออกไปให้บริการประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ยากลำบาก ลดขั้นตอนในการติดต่อกับส่วนราชการในระดับจังหวัด ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ มอบพันธุ์กล้าไม้ พืชผักสวนครัว มีบริการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ จำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาประหยัด มีการให้บริการด้านแรงงาน ฝึกอาชีพ และเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชนถึงพื้นที่

ทีมาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram