ไทย-กัมพูชา หารือได้ข้อสรุป พร้อมมาตรวจสัญชาติในไทย รับเล่มเอกสารเดินทาง (TD) ได้ภายในวันเดียว ให้บริการแบบ One Stop service เริ่มสิงหาคมนี้

ทางการกัมพูชาพร้อมมาตรวจสัญชาติในประเทศไทยให้กับแรงงาน 2 กลุ่มคือ กลุ่มบัตรชมพู ที่จังหวัดระยอง จ่ายค่าธรรมเนียม TD จำนวน 2,350 บาท ได้รับเล่มภายในวันเดียวกัน และกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน โดยจะออกเป็นเอกสารเดินทาง (TD) เปิดศูนย์ฯ ในรูปแบบ One Stop Service (OSS) ที่จังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการเดือนสิงหาคมนี้

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

วันนี้ (28 ก.ค.60) นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับนายเส็ง ศักดา อธิบดีกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้แทนฝ่ายกัมพูชา ในการประชุมระดับวิชาการกัมพูชา-ไทย

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาว่า ฝ่ายไทยได้แจ้งถึงการดำเนินการของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดสระแก้ว

ซึ่งขณะนี้ได้ให้บริการนายจ้าง 7,917 ราย นำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรม จำนวน 63,257 ราย และมีการออกใบอนุญาตในรูปแบบ E-work Permit ให้แก่ แรงงานนำเข้าระบบ MOU รวมทั้งสิ้น 17,383 ราย การดำเนินการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงแรงงาน ซึ่งให้บริการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 ว่า ขณะนี้มีแรงงานกัมพูชาผ่านการลงทะเบียนที่ศูนย์รับแจ้งฯ จำนวนกว่า 40,000 คน

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

สำหรับปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงนั้น ฝ่ายไทยมีข้อเสนอให้มีการจัดส่งแรงงานแบบรัฐต่อรัฐ แรงงานได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ ละ 12,000 บาท ส่งเงินค่าตอบแทนผ่านธนาคาร นายจ้างจะจัดอาหารและที่พักอาศัยที่เหมาะสม มีประกันสุขภาพ มีประกันอุบัติเหตุ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เข้ามามีส่วนร่วม

ซึ่งการจัดส่งแรงงานในรูปแบบนี้ควรรวมไปถึงการจัดส่งแรงงานกิจการอื่นในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงงานจำนวนมากด้วย โดยแรงงานกัมพูชาจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงเทียบเท่าแรงงานไทย

ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแรงงานและค่าบริการของบริษัทจัดหางานลดลงอีกด้วย เพราะรัฐบาลบริหารจัดการเอง ทั้งยังลดปัญหานายหน้าเถื่อน หลอกลวงแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศไทย

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram

โดยมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งตรวจสอบและกวดขันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้กระทำความผิด ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการตั้งคณะทำงานและจัดประชุมหารือกันเพื่อดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสัญชาติแรงงานกัมพูชาที่ทำงานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย จำนวน 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มบัตรชมพูจะดำเนินการตรวจสัญชาติที่จังหวัดระยองช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ ให้นายจ้างหรือแรงงานชำระค่าธรรมเนียม TD ที่ศูนย์ตรวจสัญชาติ จำนวน 2,350 บาท และจะได้รับเล่มภายในวันเดียวกัน 2) กลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน

โดยจะออกเป็นเอกสารเดินทาง (TD) เปิดศูนย์ฯในรูปแบบ One Stop Service (OSS) ดำเนินการในประเทศไทย เริ่มที่จังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพฯ มีบุคลากร 20 ทีมๆ ละ 7 คน พร้อมอุปกรณ์การทำเอกสารเดินทาง

คลิก Facebook  คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram .
คลิก Facebook คลีนิคทันตกรรม ดีโอ้ เด็นทัล สาขาบุรีรัมย์ โทร : 044618883 หรือ 0931245527 Line ID : dioburiram
.

สำหรับความคืบหน้าในการส่งมอบหนังสือเดินทาง (passport : PP) เอกสารเดินทาง (travel document :TD) ให้กับแรงงานกัมพูชา ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 160,000 เล่มนั้น จะใช้ระยะเวลา 100 วันแจกให้กับบริษัทที่มีแรงงาน 70 คนขึ้นไป กว่า 200 แห่ง ซึ่งปัจจุบันฝ่ายกัมพูชามีทีมงาน 4 ทีม แจกได้ 500 เล่มต่อวันและจะเพิ่มอีก 4 ทีม เพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับแรงงานที่ทำงาน บริเวณชายแดนในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล โดยฝ่ายกัมพูชาจะเปิดศูนย์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับศูนย์แรกรับฯ ของไทย ที่ปอยเปต จังหวัดบันเตีย-เมียนเจย โดยมีการฝึกอบรมแรงงานก่อนเดินทางไปทำงานที่ประเทศไทย รับผิดชอบในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ศูนย์นี้จะออกหนังสือรับรองแรงงานกัมพูชาบริเวณชายแดนลักษณะเช้าไป-กลับ หรือตามฤดูกาล (บัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน overseas cambodian worker card : OCWC) ใช้คู่กับบัตรผ่านแดน (border pass) ซึ่งแรงงานสามารถข้ามแดนและไปทำงานได้ด้วย มี 7 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝ่ายไทยได้แจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ตรวจสอบบุคคล (immigration card) โดยมีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้ตรวจสอบป้องกันปัญหาอาชญากรรม ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์

ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ดังนั้น หากทั้งสองประเทศได้ทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเห็นด้วยและจะนำไปหารือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

แหล่งที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์