จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และส่วนราชการต่างๆ ร่วมนำเสนอฯ ได้แก่ ภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบฯ 60 , การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม , การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง , การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ , ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม
จากนั้น ช่วงบ่ายลงพื้นที่เทศบาลเมืองนางรอง ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ การท่องเที่ยวชุมชน ร้านสวัสดิการชุมชน และการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์