จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก ชูตลาดโบราณและวิถีชาวบ้าน เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมโบราณของชุมชน

(12 ส.ค 60) ที่บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก “บ้านสนวน โอเพ่น เฮาส์ ครั้งที่ ๒” โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านร่วมในพิธี

จากนั้น คณะได้นั่งบนรถกระสวยอวกาศ  ซึ่งชาวบ้านได้จัดทำขึ้นโดยดัดแปลงรถสำหรับใช้บริการนักท่องเที่ยว เดินทางเที่ยวชมกิจกรรมและทัศนียภาพภายในหมู่บ้าน โดยจัดขบวนกลองยาวต้อนรับและนำคณะเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้าน บรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้นและอบอุ่น

นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า  นโยบายหลักที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และมุ่งไปสู่การเป็นนครแห่งความสุข  ทุกวันนี้ ชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ได้เป็นเพียงมหานครแห่งกีฬาของเมืองไทยเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงไปไกลถึงระดับโลก ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรฐานบุรีรัมย์

การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของบ้านสนวนนอก ซึ่งยังคงอนุรักษ์กลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น และในปัจจุบัน สภาพในหมู่บ้านมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นใจ ชาวบ้าน ได้รักษาความเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านสนวน อีกทั้งยังได้ช่วยกันดูแลภายในหมู่บ้าน ให้สวย สะอาด น่ามาพัก น่ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นจุดขายในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก ในครั้งนี้  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน(หมู่บ้านประชารัฐ) : หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม  เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก  โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณภายในหมู่บ้านให้มีความโดดเด่น

สวยงาม ทั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน ป้ายกิจกรรมภายในชุมชน รวมทั้งจัดตลาดโบราณ  โดยชาวบ้านจะนำผลิตภัณฑ์สินค้าซึ่งเป็นผลิตของชุมชนทั้งพืชผัก ผลไม้ ขนม-อาหารพื้นบ้าน ผ้าไหม เครื่องจักรสาน ฯลฯ  มาจัดจำหน่ายให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยา รวมทั้งได้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน ชมการสาวไหม การทอผ้าไหม การทำขนม  การบายศรีสู่ขวัญ การละเล่นเรือมตรด และเข้าพักแบบโฮมสตย์ นับเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษ์ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์