กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้าน อ.กระสัง เรียกร้องให้เตรวจสอบข้อเท็จจริงกลุ่มนายทุนบุกรุกครอบครองที่ป่าสาธารณประโยชน์ โคกตาเซียม

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้าน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เรียกร้องให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มนายทุนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงชาวบ้านเข้าไปบุกรุกครอบครอง ที่ป่าสาธารณประโยชน์ โคกตาเซียม

ซึ่งเป็นป่าสาธารณะผืนสุดท้ายของ ต.หนองเต็ง มีเนื้อที่กว่า ๑,๘๐๐ ไร่ ถูกนายทุนบุกรุกครอบครองและออกเอกสารสิทธิ น.ส.๓ ก. ทับที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวจำนวน ๗ ราย

และที่ผ่านมาชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ กับกลุ่มผู้บุกรุก ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในขั้นต้นสรุปได้ว่า

๑. กรณีมีผู้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมว่ามีผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ โคกตาเซียม กรมที่ดินได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าอำเภอกระสังแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกจำนวน ๒ ราย เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๕๓ และ ๑๕ ต.ค. ๕๓ ตามลำดับ

๒. ผู้บุกรุกกับพวกรวม ๑๐ คน ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนครราชสีมาให้เพิกถอน น.ส.ล. เลขที่ บร ๓๑๖๐ แปลง “โคกตาเซียม” หมู่ที่ ๒, ๕, ๑๑, ๑๓ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอ้างว่าเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจาก สารบบความ คดีถึงที่สุดแล้ว ( คดีหมายเลขดำที่ ๒/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๕๘/๒๕๕๔)

๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วปรากฏว่ามีการออก น.ส.๓ ก. จำนวน ๗ แปลง เป็นการออกโดยการเดินสำรวจโดยไม่มีหลักฐาน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งอยู่ในระวางคาบเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ โคกตาเซียม

๔. ที่สาธารณประโยชน์ โคกตาเซียม ตั้งอยู่ที่ ต. หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ประกาศเป็นที่สาธารณประโยชน์เมื่อปี ๒๔๗๔ ตามทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ระบุใช้เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ โดยได้มีการออก น.ส.ล. เลขที่ บร ๓๑๖๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๔๓ เนื้อที่ ๑,๘๓๘ ไร่เศษ

แต่เนื่องจากไม่มีการจัดทำแนวเขตอย่างชัดเจน อำเภอกระสังและเทศบาลตำบลหนองเต็งผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๒๒ แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการขอประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวแล้ว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘

ซึ่งกรมที่ดินได้แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว โดยหากมีการยื่นคำขอกรมที่ดินจะได้เร่งรัดการดำเนินการโดยเร็ว

๕. น.ส.๓ ก. ทั้ง ๗ แปลงตามข้อ ๓ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการออกเอกสารสิทธิดังกล่าวทับที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่ามีการออก น.ส.๓ ก. ทับที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว กรมที่ดินจะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง จาก สวท.บุรีรัมย์

กรมที่ดิน พร้อมเร่งตรวจสอบเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. ทั้ง 7 แปลง ทับที่สาธารณประโยชน์ โคกตาเซียม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

————————————–

ตามที่ชาวบ้าน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เรียกร้องให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มนายทุนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงชาวบ้านเข้าไปบุกรุกครอบครองที่ป่าสาธารณประโยชน์ โคกตาเซียม ซึ่งเป็นป่าสาธารณะผืนสุดท้ายของ ต.หนองเต็ง มีเนื้อที่กว่า 1,800 ไร่ ถูกนายทุนบุกรุกครอบครองและออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. ทับที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวจำนวน 7 ราย และที่ผ่านมาชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ปี 2552 แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ กับกลุ่มผู้บุกรุก

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบว่า อำเภอกระสังแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกจำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2553 และ 15 ต.ค. 2553 ตามลำดับ โดยนายประนอม การกระสัง กับพวกรวม 10 คน ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนครราชสีมาให้เพิกถอน น.ส.ล. เลขที่ บร 3160 แปลงโคกตาเซียม หมู่ที่ 2, 5, 11, 13 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอ้างว่าเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีถึงที่สุดแล้ว ( คดีหมายเลขดำที่ 2/2554 หมายเลขแดงที่ 58/2554)

อย่างไรก็ดี สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง ได้ตรวจสอบการออก น.ส.3 ก. จำนวน 7 แปลง เลขที่ 321 , 1866, 2206, 2212, 2213, 2214 และ 2215 หมู่ 2, 5 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการออกโดยการเดินสำรวจโดยไม่มีหลักฐานเมื่อปี พ.ศ.2518 ซึ่งอยู่ในระวางคาบเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์โคกตาเซียม

สำหรับที่สาธารณประโยชน์ โคกตาเซียม ตั้งอยู่ที่ ต. หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ประกาศเป็นที่สาธารณประโยชน์เมื่อปี 2474 ตามทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ระบุใช้เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่ โดยได้มีการออก น.ส.ล. เลขที่ บร 3160 ออกให้ ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2543 เนื้อที่ 1,838 ไร่เศษ

แต่เนื่องจากไม่มีการจัดทำแนวเขตอย่างชัดเจน อำเภอกระสังและเทศบาลตำบลหนองเต็งผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ตามมาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553 ได้ดำเนินการขอประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวแล้ว เมื่อ ปี พ.ศ.2558 ซึ่งกรมที่ดินได้แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว โดยหากมีการยื่นคำขอจะได้เร่งรัดการดำเนินการโดยเร็ว

ทั้งนี้ น.ส.3 ก. ทั้ง 7 แปลงได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการออกเอกสารสิทธิดังกล่าวทับที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่ามีการออก น.ส.3 ก. ทับที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว กรมที่ดินจะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมที่ดิน 0 2141 5594