สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด วันที่  25 – 26 สิงหาคม  นี้  หวังพัฒนาศักยภาพในด้านการประชาสัมพันธ์แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลผ่านสื่อผ่านและเครือข่ายในพื้นที่

นางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด  จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด  เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการสร้างการรับรู้และการใช้สื่อแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความรู้และเข้าใจแนวทางการสร้างการรับรู้ของรัฐบาล  รวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลผ่านสื่อและเครือข่ายในพื้นที่   ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์  ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560 ณ เพลา เพลิน บูติก รีสอร์ท  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   และสถานที่ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนสายยาว ตำบลถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า  เป้าหมายสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้  คือ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้อง  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.),นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง,ผู้ดำเนินการหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย และสื่อมวลชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนกว่า 100 คน

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์