รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำส่วนราชการออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน พื้นห่างไกลที่ตำบลดอนมนต์ อ.สตึก

***** (25 ส.ค.60) เวลา 09.30 น. นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด ส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ส่วนราชการในระดับจังหวัดนำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการ

ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก ลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชกับหน่วยงานระดับจังหวัด โดยกิจกรรมการให้บริการประกอบไปด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การมอบเงินสงเคราะห์ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่มให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้

*****นอกจากนั้นแล้วยังได้แจกจ่ายพันธุ์ปลา พันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน มีการนำบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ จำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาประหยัด บริการด้านแรงงาน และเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนปลูกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลืองให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดินในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีประชาชนไปเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

******พร้อมกันนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ยังได้ระดมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากอำเภอสตึก และอำเภอใกล้เคียง ไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทย บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนที่ไปใช้บริการส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจาการประกอบอาชีพ เป็นโครงการสานต่อพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ที่ทรงพระราชทานทุนแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิแพทย์ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย อาสาสมัคร เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ตามความจำเป็น เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีสภาพทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก หรือไม่สามารถเดินทางไปรับบริการจากสถานพยาบาลได้ เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเหล่านั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์