ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ นำสื่อมวลชน สื่อบุคล ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนสายยาว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(26 ส.ค.60) นางผุสดี เสริมใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ นำเครือข่ายสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ผู้ดูแลหอกระจายข่าว จำนวน 103 คน ไปศึกษาดูงานที่ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนสายยาวเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในหลักสูตร “พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ตามโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบูรณาการ การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง นำไปแพร่ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคเกษตรและชนบท ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคการศึกษา ยุทธศาสตร์ส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคธุรกิจ บริการการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการต่างประเทศ และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านความมั่นคง

สำหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชุมชนสายยาวเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีสมาชิก 5 หมู่บ้าน ที่อยู่ถนนเส้นเดียวกันระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร ได้แก่ บ้านโนนสำราญ หมู่ 10 บ้านโนนศิลา หมู่ 3 บ้านสำราญราษฎร์ หมู่ 7 บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ 8 และบ้านหนองเครือ หมู่ 9 รวมตัวกันจัดตั้งฐานการเรียนรู้ในการฝึกอาชีพต่างๆ มากกว่า 20 ฐานตลอด 2 ข้างทางเต็มไปด้วยเกษตรพอเพียงที่สืบทอดกันมาย่างยาวนาน

มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้คนในหมู่บ้านและผู้สนใจที่ไปศึกษาดูงาน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของคุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งวิถีชีวิตและอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ มาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ อาทิ บ้านสำราญราษฎร์ ให้ความรู้การทำกระถางซีเมนต์ และเพาะกล้าไม้ บ้านเสม็ดราษฎร์ สอนการทอผ้าไหมมัดหมี่ และการย้อมผ้าปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ สอนปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ สอนการทำนาอินทรีย์ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 การปลูกผักอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ทั้งยังมีการจัดตั้งโฮมสเตย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์