กรมท่าอากาศยาน จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (15 ม.ค. 63 ) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยมี นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา กรมท่าอากาศยาน กล่าวรายงาน โดยการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อนำเสนอผลการออกแบบการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ พร้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษาฯ สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในตกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ....
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑) เรื่อง กําหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๔ จังหวัดบุรีรัมย์ สายที่ ๑๔๗๓ บุรีรัมย์- พุทไธสง (ข) เป็น บุรีรัมย์ – โรงพยาบาลนาโพธิ์ และให้มีรายละเอียด เส้นทางแยกช่วงบุรีรัมย์ – บ้านใหม่ไชยพจน์ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ กําหนดเส้นทางสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถยนต์โดยสารในชนบท (จังหวัดบุรีรัมย์) สายที่ ๑๔๗๓ บุรีรัมย์- พุทไธสง (ข) ขึ้นนั้น คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พิจารณาเห็นสมควร ให้ปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางดังกล่าว ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา...
ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน  ชิงความเป็นหนึ่งแห่งสายน้ำมูลแห่งอีสานใต้  ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในแถบบริเวณแม่น้ำมูล อำเภอสตึก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 ด้วยเดิมชาวอำเภอสตึก อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งมีเรือเป็นพาหนะสัญจรและเป็นการคมนาคมที่สำคัญที่สุดในด้านการทำการเกษตรกรรม ธุรกิจการค้า รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมีความผูกพันกับสายน้ำแห่งชีวิตนี้หลังฤดูการทำนาชาวบ้านจะนำเรือมาแข่งขันกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีเรื่อยมาจนปัจจุบัน   ในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทาน ขบวนพาเหรดช้าง การแข่งขันช้างว่ายน้ำ การแข่งขันเรือไม้ขนาดใหญ่ ไม่เกิน 55 ฝีพาย  ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันเรือไม้ขนาดกลาง ไม่เกิน 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพะระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ขอเชิญเที่ยวชมงาน “ปีใหม่พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า” ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด    หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดงาน “ปีใหม่ พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า” ประจำปี 2562 ณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่าน ☀ชม ชิม ช้อป ตลาดย้อนยุค ☀ชมการแสดงกันตรึมพื้นบ้าน ☀ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ☀ขบวนกองบุญเดินขึ้นเขาพนมรุ้ง ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 108 รูป ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044 628119
ประโคนชัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อเดิม เดิมคือเมืองตะลุง (อยู่ที่บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า ปัจจุบันย้ายมาอยู่ตำบลประโคนไชย) คำว่า "ตะลุง" หมายถึง เสาใหญ่ หรือ เสาหิน สำหรับผูกช้าง (ซึ่งเชื่อกันว่า ร.1 ทรงผูกช้าง ณ บริเวณที่อำเภอประโคนชัย) เมื่อ ร.ศ.116 เมืองตะลุงได้ตั้งเป็นอำเภอชื่อ อำเภอประโคนไชย ในปี 2460 เปลี่ยนเป็น อำเภอตะลุง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น อำเภอประโคนชัย ในปี 2482 ปัจจุบันอำเภอประโคนชัย ครบรอบ 120 ปีในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 "ต้นกำเนิดประโคนชัย" หมู่บ้านเขมรป่าเล็กๆ แห่งอาณาจักรโคตรบูรอาณาจักรที่มีอาณาเขตครอบคลุมภาคอีสานของไทยในปัจจุบันทั้งหมด มีนครพนมเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรตอนบน และเมืองโคราฆะบุรี...
ความสำคัญ ประเพณีบุญข้าวสาก เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรต พิธีกรรม ประกอบด้วย ๑. วันเตรียมข้าวสาก วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ข้าวสาก (ภาษากลางเรียกข้าวกระยาสารท) คือการเอาข้าวเม่าพอง คลุกกับข้าวตอกแตก แล้วใส่น้ำอ้อย น้ำตาล ถั่ว งา แล้วคลุกเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ชาวบ้านจะเตรียมข้าวต้ม ขนม อาหารคาวหวาน หมาก พลู และบุหรี่ไว้ทำทาน ๒. ในตอนเช้าของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ชาวบ้านจะนำอาหารไปตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว หลังจากพระสงฆ์ฉันจังหันเสร็จแล้วมีการฟังเทศน์ ๓. พอถึงตอนเพลจะเป็นพิธีแจกข้าวสาก ข้าวสากที่จะนำไปแจกนั้น จะห่อด้วยใบตองกล้วยกลัดหัวกลัดท้ายมีรูปคล้ายกลีบข้าวต้มแต่ไม่พับส้นตอง เย็บติดกันเป็นคู่ๆ ของที่ใส่ในห่อได้แก่ ข้าวต้ม...
จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี2562” ในระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2562 ณ ลานบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ตรงข้ามตลาดไลฟ์ลี่ ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม นำไปสู่การเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจกรรมต่างๆของสภากาชาดไทย ให้สามารถมีรายได้ในการสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสทั้งในท้องที่ทั่วไปและในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านมัจฉากาชาด การจำหน่ายสลากกาชาด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดธิดากาชาด การประกวดหนูน้อยกาชาด การเดินแบบผ้าไหม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันกีฬา เป็นต้น ศิลปินที่จะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตมีดังต่อไปนี้ 11 มกราคม 2562 : L ก ฮ 12 มกราคม...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าห่มช่วยผู้ประสบภัยหนาวที่บุรีรัมย์   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  รวมจำนวน 2,000 ผืนพร้อมทั้งได้มองสิ่งของและอาหารพระราชทานแก่เด็ก  คนชรา ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงด้วย  ยังความปลื้มปิติแก่พสกนิกรชาวบุรีรัมย์เป็นล้นพ้น   เมื่อเวลา 10.30 น. (14 ม.ค.62)  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม   รุ่งสว่าง   องคมนตรี    ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอกระสัง   สตึก   ห้วยราช   แคนดง  บ้านด่าน  และอำเภอพลับพลาชัย  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกระสัง     โดยได้มีนายธรีวัฒน์   วุฒิคุณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และข้าราชการ...
กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม​เศรษฐกิจ​ และติดตามสภาวะเศรษฐกิจ​ของจังหวัด 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทึ่ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา​และแก้ไขปัญหา​ทางเศรษฐกิจ​จังหวัดบุรีรัมย์​ ครั้งที่​ 2/2562​ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครั​ฐ​ที่จะส่งเสริม​เศรษฐกิจ​ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ​ของจังหวัดฯ​ และร่วมกับภาคเอกชนในการวางแนวทางในการส่งเสริม​เศรษฐกิจ​ของบุรีรัมย์ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันติดตามความคืบหน้าเรื่องการก่อตั้งศูนย์แพทย์ และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา และการจัดงานเทศกาลขาหมูบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 "กินขาหมู ดูฟุตบอล" และการจัดกิจกรรมแข่งขันกินลูกชิ้นชิงแชมป์โลก ปี 2562 "ลูดชิ่นยืนกิน" นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวมและสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์, สรุปสถานการณ์การค้าชายแดน, ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด,...
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ณ ช้างอารีนา วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยขอเชิญทุกท่าน สวมเสื้อสีเหลือง ในวันที่ 7 พ.ค. 62 เวลา 10.10 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ลานหน้า ช้างอารีนา เวลา 08.00 - 16.00 น. ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ชั้น 2, ช้างอารีนา ทั้งนี้ สโมสรฯ ได้จัดเตรียม ไวไวควิก, นมเมจิ,...