วันเสาร์, เมษายน 20, 2024

นายภูษิต เล็กอุดากร แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

Must Read

- Advertisement -

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- Advertisement -

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยคะแนนเสียง 439,547 คะแนน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น

- Advertisement -

เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ในการตั้งใจปฏิบัติงานพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ของผมและทีม ซึ่งได้กล่าวในการหาเสียงเลือกตั้งกับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ว่า “สานงานต่อจากนายก อบจ. คนเดิม คือ คุณกรุณา ชิดชอบ และก่องานใหม่ให้จังหวัดบุรีรัมย์ มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ปากท้อง สร้างรายได้ให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ ต่อยอดเมืองกีฬาระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยว พัฒนาถนน และแหล่งน้ำให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์มีรายได้ กินดี อยู่ดี

- Advertisement -

ผมจึงนำคำสัญญานี้มากำหนดเป็นนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ปี ของวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผม นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนโยบายสำคัญ 3 ประการและนโยบายใหม่ ดังนี้

1. นโยบายเมืองกีฬาระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ การต่อยอดการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ 4.0 สู่มหานครแห่งความสุข ในชีวิตวิถีใหม่ จะเป็นการใช้นวัตกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีขั้นสูง แต่เป็นการทำให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงจากเมืองผ่านเป็นเมืองพักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย และจังหวัดบุรีรัมย์ได้สร้างความเป็นเมืองกีฬา ให้เป็นธุรกิจและการบริการสำคัญ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเป็นการท่องเที่ยวแบบอิสระ ตามความสนใจเฉพาะทางของนักท่องเที่ยว ประกอบกับเกิดกระแสความสนใจและใส่ใจต่อสุขภาพ รวมทั้งการออกกำลังกาย จึงเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์หลัก คือ การเล่นกีฬาในรูปแบบกีฬาเพื่อสุขภาพและการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขัน โดยเดินทางท่องเที่ยวไปเพื่อเล่นกีฬา และแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งนอกจากนักกีฬาแล้ว ทีมงาน ผู้ติดตาม กองเชียร์ ผู้เข้าชมการแข่งขัน ก็สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬานี้ได้ และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬานี้ได้ จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์มีการแข่งขันกีฬาหลากหลาย และตลอดทั้งปีต่อเนื่อง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ นี้ ตามอำนาจหน้าที่ สถานการณ์คลัง และในแบบวิถีใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องมาพัก มาอยู่ มากิน มาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างปลอดภัย และสร้างรายได้ให้พี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้น ร่วมพัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกีฬาในทุกรูปแบบ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และสนับสนุนบุคลากรงบประมาณในการจัดการแข่งขัน และหรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกิดการหมุนเวียนของเมืองและเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างทั่วถึงไปในพื้นที่ของท้องถิ่น และเป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก

2. นโยบายต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ เป็นการสร้างเมืองบุรีรัมย์ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เพลา-เพลิน สนามฟุตบอลช้างอารีน่า สนามแข่งขันรถทางเรียบ ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต การแข่งขันกีฬาบุรีรัมย์มาราธอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีตามหมู่บ้าน ชุมชน ทั่วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ ให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำ มีระยะเวลาการท่องเที่ยวนานขึ้น สนับสนุนการบริการท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์สู่ความเป็นมหานครแห่งความสุขอย่างมั่นคง ยั่งยืน และอัจฉริยะ Smart City ในอนาคตต่อไป ซึ่งเป็นการต่อยอดนโยบายกองทุนส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนเดิม คุณกรุณา ชิดชอบ ด้วยการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ร่วมพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

3. นโยบายการพัฒนาถนนและแหล่งน้ำ ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาทางในความรับผิดชอบ และตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคม และปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ำ แก้มลิง ทางน้ำ ให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ควบคู่การเสริมสร้างความรู้เรื่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สามารถใช้คมนาคมสัญจรได้สะดวก และมีความปลอดภัยขึ้น สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อน เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือเครื่องจักรกล และบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และหน่วยงานอื่น ๆ เร่งรัดการจัดหาน้ำและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนโยบายสำคัญ 3 ประการข้างต้นแล้ว ผมมีนโยบายอื่น ๆ อีกที่ต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ ปากท้อง สร้างรายได้ให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ มีรายได้เพิ่ม กินดีอยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยยึดหลัก “คนบุรีรัมย์ต้องมาก่อน” ด้วยการ สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง ทั้งด้านสาธารณสุข และสุขภาพด้านการกีฬาให้มีการออกกำลังกาย และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนและเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ รวมถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปลูกพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิต การแปรรูปสมุนไพร พัฒนาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นลูกหลานรัชกาลที่ 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เมืองแห่งความจงรักภักดี บริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และบริหารงานอย่างเหมาะสม ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายข้างต้น ย่อมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสำคัญ ขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของรัฐเป็นที่ตั้ง ประกอบไปในคราวเดียวกัน พร้อม ๆ กับการสนับสนุนการทำงานจากท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกท่าน อีกด้านหนึ่งเช่นกัน เพื่อให้สามารถนำพานโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์มีรายได้ กินดีอยู่ดี มีความสุข

ผมและทีมบริหารจะมุ่งมั่น ทำงานในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยปัญญาญาณ และยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเกียรติภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอบคุณครับ

อบจ. บุรีรัมย์
อบจ. บุรีรัมย์
อบจ. บุรีรัมย์
อบจ. บุรีรัมย์

ที่มาภาพข่าว : อบจ. บุรีรัมย์

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก “ชนา” ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว – Ballthai.com

ทีมไหนใช่กว่า!? หาก "ชนา" ลาเจลีก 3 บิ๊กไทยลีก ดีพอรอคว้าตัว - Ballthai.com บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด. สโมสรอันดับ 1 ของไทย ที่การแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่การจากไปของ ศุภณัฏฐ์ ......
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -