วันอังคาร, กันยายน 27, 2022

บุรีรัมย์ – นโยบายนายก อบจ. คนใหม่ ให้สัญญาอะไรกับกับประชาชนไว้บ้างไปดูกัน

Must Read

- Advertisement -

ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง และที่ประชุมกกต. มีมติให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพิ่มเติมอีก 23 จังหวัด ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ จ.ขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม จ.ชัยภูมิ นายอร่าม โล่วีระ จ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ จ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ จ.นครพนม น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ จ.นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช จ. นราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอะหะซัน จ.บึงกาฬ นางแว่นฟ้า ทองศรี จ.บุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร

- Advertisement -

จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ จ.พัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร จ.ภูเก็ต นายเรวัติ อารีรอบ จ.มุกดาหาร พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา จ.เลย นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ จ.สกลนคร นายชูพงศ์ คำจวง จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ จ.สุมทรสาคร นายอุดม ไกรวัฒนุสสรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี นั้น

- Advertisement -

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- Advertisement -

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยคะแนนเสียง 439,547 คะแนน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น

เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ในการตั้งใจปฏิบัติงานพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ของผมและทีม ซึ่งได้กล่าวในการหาเสียงเลือกตั้งกับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ว่า “สานงานต่อจากนายก อบจ. คนเดิม คือ คุณกรุณา ชิดชอบ และก่องานใหม่ให้จังหวัดบุรีรัมย์ มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ปากท้อง สร้างรายได้ให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ ต่อยอดเมืองกีฬาระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยว พัฒนาถนน และแหล่งน้ำให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์มีรายได้ กินดี อยู่ดี

ผมจึงนำคำสัญญานี้มากำหนดเป็นนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ปี ของวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผม นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนโยบายสำคัญ 3 ประการและนโยบายใหม่ ดังนี้

1. นโยบายเมืองกีฬาระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ การต่อยอดการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ 4.0 สู่มหานครแห่งความสุข ในชีวิตวิถีใหม่ จะเป็นการใช้นวัตกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีขั้นสูง แต่เป็นการทำให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงจากเมืองผ่านเป็นเมืองพักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย และจังหวัดบุรีรัมย์ได้สร้างความเป็นเมืองกีฬา ให้เป็นธุรกิจและการบริการสำคัญ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเป็นการท่องเที่ยวแบบอิสระ ตามความสนใจเฉพาะทางของนักท่องเที่ยว ประกอบกับเกิดกระแสความสนใจและใส่ใจต่อสุขภาพ รวมทั้งการออกกำลังกาย จึงเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์หลัก คือ การเล่นกีฬาในรูปแบบกีฬาเพื่อสุขภาพและการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขัน โดยเดินทางท่องเที่ยวไปเพื่อเล่นกีฬา และแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งนอกจากนักกีฬาแล้ว ทีมงาน ผู้ติดตาม กองเชียร์ ผู้เข้าชมการแข่งขัน ก็สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬานี้ได้ และเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬานี้ได้ จากการที่จังหวัดบุรีรัมย์มีการแข่งขันกีฬาหลากหลาย และตลอดทั้งปีต่อเนื่อง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ นี้ ตามอำนาจหน้าที่ สถานการณ์คลัง และในแบบวิถีใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องมาพัก มาอยู่ มากิน มาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างปลอดภัย และสร้างรายได้ให้พี่น้องจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้น ร่วมพัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกีฬาในทุกรูปแบบ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และสนับสนุนบุคลากรงบประมาณในการจัดการแข่งขัน และหรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกิดการหมุนเวียนของเมืองและเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างทั่วถึงไปในพื้นที่ของท้องถิ่น และเป็นเมืองกีฬามาตรฐานโลก

2. นโยบายต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ เป็นการสร้างเมืองบุรีรัมย์ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เพลา-เพลิน สนามฟุตบอลช้างอารีน่า สนามแข่งขันรถทางเรียบ ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต การแข่งขันกีฬาบุรีรัมย์มาราธอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีตามหมู่บ้าน ชุมชน ทั่วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ ให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำ มีระยะเวลาการท่องเที่ยวนานขึ้น สนับสนุนการบริการท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์สู่ความเป็นมหานครแห่งความสุขอย่างมั่นคง ยั่งยืน และอัจฉริยะ Smart City ในอนาคตต่อไป ซึ่งเป็นการต่อยอดนโยบายกองทุนส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนเดิม คุณกรุณา ชิดชอบ ด้วยการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ร่วมพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

3. นโยบายการพัฒนาถนนและแหล่งน้ำ ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาทางในความรับผิดชอบ และตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคม และปรับปรุง ขุดลอกแหล่งน้ำ แก้มลิง ทางน้ำ ให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน ควบคู่การเสริมสร้างความรู้เรื่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สามารถใช้คมนาคมสัญจรได้สะดวก และมีความปลอดภัยขึ้น สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อน เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือเครื่องจักรกล และบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และหน่วยงานอื่น ๆ เร่งรัดการจัดหาน้ำและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์

นอกจากนโยบายสำคัญ 3 ประการข้างต้นแล้ว ผมมีนโยบายอื่น ๆ อีกที่ต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ ปากท้อง สร้างรายได้ให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ มีรายได้เพิ่ม กินดีอยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยยึดหลัก “คนบุรีรัมย์ต้องมาก่อน” ด้วยการ สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง ทั้งด้านสาธารณสุข และสุขภาพด้านการกีฬาให้มีการออกกำลังกาย และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนและเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ

รวมถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปลูกพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิต การแปรรูปสมุนไพร พัฒนาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นลูกหลานรัชกาลที่ 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เมืองแห่งความจงรักภักดี บริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และบริหารงานอย่างเหมาะสม ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในนโยบายและการดำเนินงานตามนโยบายข้างต้น ย่อมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสำคัญ

ขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของรัฐเป็นที่ตั้ง ประกอบไปในคราวเดียวกัน พร้อม ๆ กับการสนับสนุนการทำงานจากท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกท่าน อีกด้านหนึ่งเช่นกัน เพื่อให้สามารถนำพานโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์มีรายได้ กินดีอยู่ดี มีความสุข

ผมและทีมบริหารจะมุ่งมั่น ทำงานในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยปัญญาญาณ และยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเกียรติภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอบคุณครับ

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

กระหึ่มโลก!! ดอร์น่าสปอร์ตนำนักบิดโมโตจีพี-นักบิดไทย ทำกิจกรรม Pre-Event สร้างไว – BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.

กระหึ่มโลก!! ดอร์น่าสปอร์ตนำนักบิดโมโตจีพี-นักบิดไทย ทำกิจกรรม Pre-Event สร้างไวรัลใหม่ “โมโตจีพี VS มวยไทย” กระหึ่มโลกอีกครั้งกับภาพนักบิดโมโตจีพีลงนวมซ้อมมวยไทย สร้างไวรัลใหม่ นำโดยนักบิดโมโตจีพีและโมโตทรี กับ 2 ดาวรุ่งนักบิดไทย “ก้อง สมเกียรติ จันทรา” และ "เคเค" เขมินท์ คูโบะ ถ่ายโฆษณาโปรโมตการแข่งขันใจกลางกรุงเทพฯในธีมส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยผ่านศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน เตรียมเผยแพร่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ สู่ 207 ประเทศ ผู้ชมกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน กรุงเทพ : ดอร์นา สปอร์ต เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี สนามประเทศไทย รายการ “OR Thailand Grand Prix 2022” ได้นำนักแข่งในรายการโมโตจีพี เดินทางมาทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน นักบิดโมโตจีพี นำโดย อเล็กซ์ มาร์เกซ นักบิดชาวสแปนิช จาก แอลซีอาร์ ฮอนด้า , ฟาบิโอ ดิ จิอันนันโตนิโอ ชาวอิตาเลียน จาก เกรซินี เรซซิ่ง โมโตจีพี , อัลเบิร์ต อารีนาส นักบิดชาวสแปนิช จาก แกสแกส อัสพาร์ ทีม และยังมีนักบิดรุ่น โมโตทรี อย่าง อิซาน เกวาร่า ดาวรุ่งชาวสแปนิช จาก แกสแกส อัสพาร์ ทีม ร่วมกับ นักบิดไทยที่ลงแข่งในรุ่น โมโตทู ได้แก่ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย และ "เคเค" เขมินท์ คูโบะ จาก ยามาฮ่า วีอาร์46 มาสเตอร์ แคมป์ ถ่ายโฆษณาร่วมโปรโมตการแข่งขัน โมโตจีพี ไทยแลนด์ สนาม 17 รายการ OR Thailand Grand Prix 2022 ระหว่าง 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ย้อนไปเมื่อปี 2018 “เด็กระเบิด” มาร์ค มาร์เกซ นักบิดชาวสเปน เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกโมโตจีพีชื่อดัง เคยทำกิจกรรมโปรโมตไทย สร้างไวรัล กับภาพนักบิดโมโตจพีกินข้าวหมูแดง ร่วมกับนักบิดไทย “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ และขับขี่รถโมโตจีพีในสถานที่สวยงามของกรุงเทพ จนโด่งดังมาแล้วทั่วโลก สำหรับในครั้งนี้ เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการถ่ายทำวีดีโอโปรโมตในรูปแบบไพรเวต โดยทีมดอร์น่าสปอร์ตยกกองฯมาถ่ายทำ กิจกรรมที่นักบิดเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย สัมผัสประสบการณ์ถึงถิ่นกำเนิดต้นตำนานที่ “สนามมวยเวทีราชดำเนิน” หนึ่งในสนามมวยอันเก่าแก่ที่สุด เป็น Sports Destination ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยมีแผนจะนำวีดีโอนี้โปรโมตการแข่งขันและประเทศไทย เผยแพร่สู่ ไปกว่า 207 ประเทศ สู่ผู้ชมราว 800 ล้านคนทั่วโลก จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงการพูดคุยกับเหล่านักบิด เปิดให้สื่อมวลชนซักถาม โดยมีผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกเป็นกางเกงมวยไทยที่ปักชื่อนักบิดแต่ละคนเอาไว้ ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน กิจกรรม Pre-Event สุดคึกคักไปด้วยกองทัพสื่อมวลชน แฟนคลับโมโตจีพี ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหารจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ , ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุน อาทิ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้าง, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้สนใจซื้อบัตรชมการแข่งขันได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศและ www.allticket.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Chang Circuit Buriram หรือ www.bric.co.th/thailandgrandprix #buriram #บุรีรัมย์ #buriramworld
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -