โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่  สมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตฯ โทร 044 611221 ต่อ 1802 หรือ 082- 9463556 เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ยกเว้น เสาร์ อาทิตย์
ปรัชญา “ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นาสังคม” ปรัชญานี้ มีความหมายว่า สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลักคือ การผลิตนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านฝีมือช่าง และมีจิตสานึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เสียสละให้การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ประวัติการจัดตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เมื่อ พ.ศ. 2481 รับนักเรียนจบชั้นประถม ปีที่ 4 เข้าเรียนวิชาช่างไม้เบื้องต้น หลักสูตร 3 ปี พุทธศักราช 2504  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างไม้บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนการช่างบุรีรัมย์ และอนุมัติให้เปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง ประเภทช่างก่อสร้าง หลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.ศ. 3 และในปีพุทธศักราช 2513 ก็ได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างสตรีและโรงเรียนการช่างเดิมเป็นโรงเรียนเดียวกันเรียก “โรงเรียนการช่างบุรีรัมย์” และเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง...
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับหมวก รับเข็มสถาบัน และดวงประทีบตะเกียงไนติงเกล ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562. ตั้งแต่ 08.00น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น2 อาคารนวัตปัญญา (ตึก17) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภาพ : สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 BRU FRESHMEN BOYS & GIRLS GALAXY STAR 2019 ชมรอบตัดสิน วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมภายในงานอีกมามาย - กิจกรรมการประกวดดาวเดือน - กิจกรรมการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม - กิจกรรมการประกวดการแสดงยอดเยี่ยม - ชมและร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน อะตอม ชนกันต์ G1 “ครีม”นางสาวพรพิมล สมเสนาะ “Cream”Pornpimol Somsanor คณะเทคโนโลยีการเกษตร G2 “แพรวา”นางสาวจิราภรณ์ พุสาโรนา “Prawa” Jiraporn Pusarona คณะวิทยาศาสตร์ G3 “แหนม”นางสาวบัณฑิตา แมนไธสง “Hnam” Banthita Maenthaisong คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม G4...
ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 BRU FRESHMEN BOYS & GIRLS GALAXY STAR 2019 ชมรอบตัดสิน วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมภายในงานอีกมามาย - กิจกรรมการประกวดดาวเดือน - กิจกรรมการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม - กิจกรรมการประกวดการแสดงยอดเยี่ยม - ชมและร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน อะตอม ชนกันต์ B1 “หนึ่ง”นายสุรศักดิ์ ทาดวงศรี “Neung” Surasak Thaduangsri คณะเทคโนโลยีการเกษตร B2 “ต่อ”นายพิสิษฐ เขตเจริญ “Tor”Pisit Khatcharoen คณะวิทยาศาสตร์ B3 “ก้อง”นายคมกริบ ขุนวงค์ “Kong”...
สำนักงาน ป.ป.ช. เผยผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้าอันดับ 1 ของประเทศ จากทั้งหมด 80 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คว้าอันดับ 2 ด้วย คะแนนรวม 94.08 ระดับ A ผลการประเมิน "ผ่าน" สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมด 80 แห่ง อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คะแนนรวม 94.70 ระดับ A...
Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) จากประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ประจำเดือนกรกฎาคม ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Webometrics Ranking of World Universities 2019 โดยได้ประกาศผลการจัดอันดับผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำเดือนกรกฎาคม 2019 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำมาเป็นอันดับ 1 กลุ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” แรงสุดผงาดครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก้าวขึ้นครองอันดับ 1 ส่วน “ม.กรุงเทพ” ขึ้นแท่นอันดับ 1 มหา’ลัยเอกชน โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในไทยได้แบ่งออกเป็น สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ, สถาบันอุดมศึกษาของรั, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยราชภัฎ และสถาบันการศึกษาเอกชน ตามรายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามมาดูกันเลยว่ามีมหาวิทยาลัยไทยแห่งบ้างที่ติดอันดับ Webometrics...
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2562 เอกสารแนบ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา.pdf 1.อาจารย์คณะครุศาสาตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 1 อัตรา 2.อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ สาขากายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา 1 อัตรา 3.อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลมารดา, ทารก และการผดุงครรภ์ 1 อัตรา 4.อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 1 อัตรา
ชมฟรี นาฎศิลป์เฉลิมพระเกียรติ"สมเด็จพระพันปีหลวง" มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เผยว่าสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดการแสดง “วิพิธทัศนา มหามงคล สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชน และประเทศชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขา ให้คงอยู่คู่ชาติ ซึ่งกล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกดังพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ รศ.มาลิณี เผยต่อว่าการจัดงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ....
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ (กรอ.) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ (กรอ.จังหวัดบุรีรัมย์) ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินเรื่องก่อสร้างศูนย์แพทย์ และสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาบุรีรัมย์ ความคืบหน้าโครงการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ "Buriram Brand" จากการติดตามปรากฎว่า โครงการต่างๆ...